Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

8146 2286
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vialexxie lexxie

August 04 2017

Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialexxie lexxie

August 03 2017

- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszszsz szszsz
7361 9719 500
Reposted fromhagis hagis viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

July 31 2017

3696 7606 500

July 28 2017

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackberry21 blackberry21

July 27 2017

9178 6376

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

Reposted fromLittleJack LittleJack vialiona liona

July 22 2017

5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vialexxie lexxie

July 20 2017

0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viaday11shadow day11shadow

July 19 2017

1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie

July 18 2017

9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialexxie lexxie
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaszszsz szszsz
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vialexxie lexxie
Reposted fromhalucynowa halucynowa vialiona liona

July 09 2017

9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl