Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

June 16 2017

3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viablackberry21 blackberry21
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov

June 15 2017

June 14 2017

7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialexxie lexxie
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
3662 c83a 500
Reposted fromKACHA KACHA viazielono zielono

June 10 2017

8750 f6e4
Reposted fromnezavisan nezavisan viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaday11shadow day11shadow

June 09 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish vianazwazdupy nazwazdupy

June 08 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore vianazwazdupy nazwazdupy
6372 b417
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaAyumi Ayumi
0558 160f
Reposted frommemen-gwa memen-gwa viadzony dzony
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafelicka felicka

May 30 2017

2210 9007 500

May 28 2017

3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik vialexxie lexxie
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl