Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

1938 bf56 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaoll oll
Reposted from1985 1985 viaoll oll
0353 dbf0
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialexxie lexxie

July 03 2017

0284 12af 500
Reposted fromunco unco

June 26 2017

5316 c448
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialexxie lexxie

June 25 2017

7677 3745 500
Reposted fromadriannak adriannak viaSilvanus Silvanus
0459 bb76
Reposted fromamatore amatore vianienormalnie nienormalnie

June 24 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful vialexxie lexxie

June 23 2017

5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszszsz szszsz

June 22 2017

4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viaastair astair

June 21 2017

6177 0f52 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viakentoquer kentoquer

June 20 2017

9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina vianazwazdupy nazwazdupy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl