Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Reposted fromFlau Flau viakompleksdziury kompleksdziury
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad vialexxie lexxie

May 23 2017

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaproof proof
3388 ee31 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
8280 78fb
Reposted fromscorpix scorpix viaoll oll
9857 01dd
The Witcher, Gwent.
Reposted fromvideogames videogames viadzony dzony

May 21 2017

Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaoll oll
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
8726 581e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie

May 20 2017

1138 f159


Legendary Mixtape T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialiona liona
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianoticeable noticeable
0655 d8cd 500
Reposted fromamatore amatore vialiona liona
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vialexxie lexxie
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszszsz szszsz
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaszszsz szszsz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl