Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

7646 b361
Reposted fromkarahippie karahippie viaretro-girl retro-girl
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromimyours imyours viaretro-girl retro-girl
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson

April 28 2017

6030 ffc1

April 27 2017

gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading vialexxie lexxie
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll

April 26 2017

1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianecropixie necropixie
6262 0c42 500
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold vialexxie lexxie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Reposted frombluuu bluuu viaCajmel Cajmel
3636 acf1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialexxie lexxie

April 23 2017

3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
3648 375c 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaoll oll
9245 b942
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl