Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

7223 273f 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

April 13 2017

6349 0809
Reposted fromtfu tfu viagittaara gittaara

April 10 2017

8695 8a09 500
Reposted fromrol rol viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
2144 e75c 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaoll oll

April 09 2017

7634 fbe2
Reposted fromwezuwia wezuwia viay-xcv-y y-xcv-y
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viarichardth richardth
2285 f6eb 500
bitter or better
Reposted fromstonerr stonerr viarenegade4ever renegade4ever
8533 2a5f
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoll oll
If you consider a woman less pure after you’ve touched her, maybe you should take a look at your hands.
Kaija Sabbah (via thequotejournals)
Reposted fromerithe erithe viaSenyia Senyia
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viabangbangimdead bangbangimdead

April 08 2017

April 02 2017

Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoll oll
Reposted frommeem meem viaunique unique
7336 ae6d 500
Reposted fromunco unco viaczajnikq czajnikq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl