Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl

November 05 2018

2994 07dc 500
Reposted frombreakings breakings viaCajmel Cajmel
8392 ce68
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaCajmel Cajmel

November 04 2018

8753 bb13 500

November 03 2018

8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka viaday11shadow day11shadow

November 01 2018

2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

October 29 2018

5252 380e
Reposted fromressacramiser ressacramiser viaepidemic epidemic

October 28 2018

5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoll oll
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaoll oll

October 24 2018

8779 c823 500
Reposted fromrisky risky viamhsa mhsa
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadalena badalena

October 18 2018

7524 7a04
Reposted frompiehus piehus viaimpressive impressive
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viafreeway freeway
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viajanealicejones janealicejones

October 16 2018

1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viaatranta atranta
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
Wyobraź mnie sobie: nie zaistnieję, jeśli mnie sobie nie wyobrazisz.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

October 12 2018

1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viafreeway freeway

October 05 2018

1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl