Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

7677 3745 500
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viaSilvanus Silvanus
0459 bb76
Reposted fromamatore amatore vianienormalnie nienormalnie

June 24 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful vialexxie lexxie

June 23 2017

5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszszsz szszsz

June 22 2017

4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viaastair astair

June 21 2017

6177 0f52 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viakentoquer kentoquer

June 20 2017

9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina vianazwazdupy nazwazdupy

June 16 2017

3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viablackberry21 blackberry21
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov

June 15 2017

9466 238c 500

June 14 2017

7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialexxie lexxie
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl