Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
4344 993b 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viacontrolhp controlhp

August 21 2017

4300 cc88
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialexxie lexxie
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll

August 16 2017

5691 b015
Reposted fromsexypretty sexypretty viaaanisiowe aanisiowe
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmartii xmartii

August 15 2017

August 14 2017

2474 a938 500
Reposted frombreakings breakings

August 13 2017

6213 7682

August 12 2017

1864 f781
Reposted frombabyface babyface viamoai moai
8430 9c52 500
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu vialekkaprzesada lekkaprzesada
8546 c4dc
Reposted fromLittleJack LittleJack viamhsa mhsa
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viapetro petro

August 07 2017

There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka vialexxie lexxie

August 06 2017

5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal vialeylee leylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl