Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

0731 033f 500
Reposted fromneons neons viaimpressive impressive

September 06 2019

2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaczarnakawa czarnakawa

September 03 2019

"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
9456 47e6 500
Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
1922 9c32
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa

September 02 2019

0132 3c79 500
1558 f2ba 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viaeskapiza eskapiza

August 30 2019

August 26 2019

5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
7414 fae8 500
Reposted fromkrn krn viaarachnephobic arachnephobic

August 21 2019

4487 4406 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 18 2019

5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie

August 16 2019

3003 5f69 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viasober sober
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viafreeway freeway

August 14 2019

7325 8a9a 500
Reposted fromsoftboi softboi viaohfucktycznie ohfucktycznie

August 13 2019

2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viaeskapiza eskapiza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl