Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

3876 30af
Reposted fromrol rol viaeskapiza eskapiza
Czy to co dzieje się wewnątrz, widać na zewnątrz? Ktoś ma wielki płomień w duszy, ale nikt nie przychodzi się przy nim ogrzać; przechodnie widzą tylko nikły dym, unoszący się z komina i idą dalej swoją drogą.  Co zatem robić? Podtrzymywać ten ogień w sobie, czekać cierpliwie- ale z jaką niecierpliwością- aż nadejdzie godzina, gdy ktoś zechce przyjść, usiąść przy tym ogniu, pozostać? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viafelicka felicka

January 15 2017

5342 8bff 500
Reposted fromrol rol viajanealicejones janealicejones
8751 3331 500
Reposted frommozaiczna mozaiczna vialexxie lexxie

January 14 2017

5093 1ca7
Reposted fromporanny poranny viaszszsz szszsz
2050 06e9

January 13 2017

Ważne rzeczy dzieją się przypadkiem. Tylko resztę da się zaplanować.
— Jeanette Winterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpreska impreska
6089 1ac8
Reposted fromfelicka felicka viaartlover artlover
4141 6ba0
Reposted frompanimruk panimruk vialexxie lexxie
9904 c115 500
Reposted fromEkran Ekran viamhsa mhsa

January 12 2017

6083 aa54
Reposted fromfelicka felicka
2001 9dc9 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viatoniewszystko toniewszystko
9142 8db4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viatoniewszystko toniewszystko

January 11 2017

Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vialaj laj
0277 0b39
Reposted fromoblivious oblivious viatoniewszystko toniewszystko

January 05 2017

7051 be1e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl